Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viainspirations inspirations
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viawszystkodupa wszystkodupa
8766 c86e 480
Maybe the darkenes in your soul scared me more.
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viawszystkodupa wszystkodupa

January 06 2018

Nienawidzę tej części mnie która prosi o miłość za darmo. Której wydaje się że to uczucie jest bezwarunkowe i że należy się każdemu jak psu buda, bo to potrzeba najniższego rzędu. I wstyd mi gdy myślę, że bez miłości nie da się iść. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9820 2b3c 480

December 29 2017

3696 7606 480
Reposted fromoutoflove outoflove viasilence89 silence89
0931 dbeb
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89

December 18 2017

„Każdy gra jakąś rolę, a moja rola jest smutna.”

— William Shakespeare
Reposted fromjaggal jaggal
7620 1be7 480
Reposted fromnyaako nyaako viabeliveinme beliveinme
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

1519 8318 480
Reposted frombrumous brumous viasanitas sanitas
8376 e624 480
Reposted fromretaliate retaliate viapozakontrola pozakontrola

July 03 2017

July 02 2017

dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
8411 3418 480
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl