Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

5076 5e92 480
chciałabym zasnąć.

November 23 2019

kiedyś byłam miłością mojego życia.

November 14 2019

terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viausagiaddict usagiaddict
0950 3ab7 480
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viainzynier inzynier

November 05 2019

Reposted fromragnarook ragnarook
8314 a4ee 480
Reposted fromzciach zciach viatimmoe timmoe
3424 b9f9 480
Reposted fromexistential existential viatimmoe timmoe
1179 01b5 480
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiggertits niggertits
5495 0ac1 480
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
3986 7a2d 480
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viav2px v2px
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
0233 f00a 480
każdy. 
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo
4189 78a6 480
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

September 04 2019

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
7516 8649 480
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary

June 03 2019

9043 3485 480
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
2505 74d3 480

September 20 2018

9574 3269 480
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl